พุทธศาสนสุภาษิต

ผู้ฉลาดนั้นเป็นผู้เพ่งพินิจ

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

เต ฌายิโน สาตติกา
นิจฺจํ ทฬฺหปรกฺกมา
ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพานํ
โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ.

ขุ.ธ.๒๕/๑๘

ผู้ฉลาดนั้นเป็นผู้เพ่งพินิจ มีเพียรติดต่อ
บากบั่นมั่นคงเป็นนิตย์
ย่อมถูกต้องพระนิพพานอันปลอดจากโยคะ
หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้

Buddha image undertook several austerities

…การแสวงหาทรัพย์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคลนั้น ล้วนแล้วต้องประสบพบเจอกับความสมหวังและผิดหวังเป็นธรรมดา แต่การเจริญจิตภาวนาคือการแสวงหาสิ่งจริงแท้และประเสริฐไม่จำกัดกาล…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น