พุทธศาสนสุภาษิต

ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญา มีใจมั่นคงดีแล้ว

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน
ปญฺวา สุสมาหิโต
อารทฺธวิริโย ปหิตตฺโต
โอฆํ ตรติ ทุตฺตรํ.

สํ.ส.๑๕/๗๔.

ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล
มีปัญญา มีใจมั่นคงดีแล้ว
ปรารภความเพียร ตั้งตนไว้ในกาลทุกเมื่อ
ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก.

Beggers sitting on sidewalk, India

…น้ำตาที่หลั่งริน เกิดจากทั้งความรู้สึกสมหวังและผิดหวังเป็นที่ตั้ง หากชีวิตเราจะหลั่งน้ำตาแล้วละก็ ขอให้เป็นน้ำตาที่หลั่งบูชาเป็นมงคล เพราะนั่นคือผลแห่งความปิติสุข…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น