พุทธศาสนสุภาษิต

ผู้เข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

อสาเร สารมติโน
สาเร จาสารทสฺสิโน
เต สารํ นาธิคจฺฉนฺติ
มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา.

ผู้เข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ
และเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ
เขามีความดำริผิดเป็นโคจร
จึงไม่ประสบสิ่งที่เป็นสาระ

…ธรรมชาติ คือสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนเรา ธรรมชาติดี ชีวิตก็ดีตาม หากแต่ธรรมชาติแห่งกรรมนั้นย่อมไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เพราะนั่นคือกฎแห่งกรรม ที่อยู่เหนือกฎธรรมชาติ…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น