พุทธศาสนสุภาษิต

ผู้ใดข้ามพ้นกามในโลก ชื่อว่าไม่เศร้าโศก ไม่ยินดี

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๖๕๑ จากแดนพุทธภูมิ

โยธ กาเม อจฺจุตฺตริ
สงฺคํ โลเก ทุรจฺจยํ
น โส โสจติ นาชฺเฌติ
ฉินฺนโสโต อพนฺธโน.

ขุ.สุ.๒๕/๕๑๙., ขุ.มหา.๒๙/๕๒๗.

ผู้ใดข้ามพ้นกามในโลกและเครื่องข้อง
ที่ข้ามได้ยากในโลก,
ผู้นั้นตัดกระแสตัณหาได้แล้ว
ไม่มีเครื่องผูก,
ชื่อว่าไม่เศร้าโศก ไม่ยินดี.

Buddhist monks and novices crossing river in India

…การเดินทางที่ขาดการวางแผนด้วยสติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้อยหรือใหญ่ก็ตาม อาจจะนำมาซึ่งการเสียทั้งเวลาและความรู้สึกได้ เราจึงต้องอาศัยประสบการณ์เข้ามาช่วย จึงจะประสบความสำเร็จที่งดงาม…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น