พุทธศาสนสุภาษิต

ผู้ใดต้องการสุขเพื่อตน ด้วยการก่อทุกข์แก่ผู้อื่น…

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ปรทุกฺขูปธาเนน
โย อตฺตโน สุขมิจฺฉติ
เวรสํสคฺคสํสฎฺโ
เวรา โส น ปริมุจฺจติ.

ผู้ใดต้องการสุขเพื่อตน
ด้วยการก่อทุกข์แก่ผู้อื่น
ผู้นั้นชื่อว่า พัวพันไปด้วยเวร
ย่อมไม่พ้นจากเวร.

…ชีวิตคนเรา ก็เปรียบเหมือนน้ำที่ไหลไปไม่มีวันหยุด พร้อมทั้งให้คุณค่าแก่ผู้กระหาย ชีวิตเราก็เช่นกัน ต้องพัฒนาตนเองให้เหมือนน้ำที่หล่อหลอมเข้ากับทุกสิ่ง พร้อมทั้งสรรค์สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น