พุทธศาสนสุภาษิต

ผู้ใดละปปัญจธรรมที่ทำให้เนิ่นช้าได้แล้ว

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

โย จ ปปญฺจํ หิตฺวาน
นิปฺปปญฺจปเท รโต
อาราธยิ โส นิพฺพานํ
โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ.

องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๒๙.

ผู้ใดละปปัญจธรรมที่ทำให้เนิ่นช้าได้แล้ว
ยินดีในธรรมที่ไม่มีสิ่งทำให้เนิ่นช้า
ผู้นั้นก็บรรลุพระนิพพานอันปลอดจากโยคะ
ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า.

A buddhist reaching to touch Budhha image

…งานที่ท้าทายความสามารถนั้น เป็นเครื่องพิสูจน์และรับรองถึงความรู้ความสามารถของบุคคล ว่าจะข้ามไปด้วยความราบรื่นประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว ประสบความเสียหาย…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น