พุทธศาสนสุภาษิต

ผู้ใดเกียจคร้าน มีความเพียรเลว

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

โย จ วสฺสสตํ ชีเว
กุสีโต หีนวีริโย
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย
วิริยํ อารภโต ทฬฺหํ.

ขุ.ธ.๒๕/๓๐.

ผู้ใดเกียจคร้าน มีความเพียรเลว
พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี
แต่ผู้ปรารภความเพียรมั่นคง
มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ประเสริฐกว่าผู้นั้น.

Buddhist monks and disciples praying at Asoka pillar

…ความทุกข์ อันเกิดจากคนที่เข้าใจผิดกันนั้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการให้อภัยและการปรับตัวเข้าหากัน มิใช่หันกระบอกปืน หรืออาวุธห้ำหั่นกัน เพราะที่สุดแล้วย่อมพบกับความสูญเสีย มิใช่สันติสุข…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น