พุทธศาสนสุภาษิต

ผู้ใดเอาชนะตัณหาลามก

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

โย เจติ สหเต ชมฺมึ
ตณฺหํ โลเก ทุรจฺจยํ
โสกา ตมฺหา ปปตนฺติ
อุทวินทุว โปกฺชรา.

ผู้ใดเอาชนะตัณหาลามก
ที่ยากจะเอาชนะได้นี้
ความโศก ย่อมตกไปจากผู้นั้น
เหมือนหยาดน้ำ ตกจากใบบัว.

Hundred of Budhhist monks chanting at Mahabodhi temple

…กิจการงานใดๆก็ตาม หากขาดการวางแผนและความสมัครสมานสามัคคีด้วยดีแล้ว ยากที่จะประสบความสำเร็จสมบูรณ์ได้ เพราะบุคคลคนเดียวไม่สามารถทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ เฉกเช่นต้นไม้หลายต้นก่อให้เกิดป่า แม่น้ำหลายสายไหลรวมเป็นมหาสมุทร…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น