พุทธศาสนสุภาษิต

ภิกษุผู้ถอนภวตัณหาได้แล้ว ย่อมไม่มีภพอีก

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

อุจฺฉินฺ น ภวตณฺหสฺส
สนฺตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน
วิกฺขีโร ชาติสํสาโร
นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโว

ภิกษุผู้ถอนภวตัณหาได้แล้ว
มีจิตสงบแล้ว
สิ้นความเวียนเกิดแล้ว
ย่อมไม่มีภพอีก

…นาฬิกาที่เดินอยู่ตลอดเวลา ย่อมเป็นครูชั้นยอดของคนเรา เพราะการเดินไปข้างหน้าหากประกอบด้วยวิชา ย่อมนำพาความเจริญมาสู่ตนและส่วนรวม…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น