พุทธศาสนสุภาษิต

ภิกษุรื่นรมย์ยินดีในธรรม

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ธมฺมาราโม ธมฺมรโต
ธมฺมํ อนุวิจินฺตยํ
ธมฺมํ อนุสฺสรํ ภิกฺขุ
สทฺธมฺมา น ปริหายติ.

ขุ.ธ.๒๕/๖๕.

ภิกษุรื่นรมย์ยินดีในธรรม
ใคร่ครวญธรรม
และระลึกถึงธรรมอยู่เนืองๆ
ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรม.

A Buddhist monk meditating

…เชือกที่มัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้แน่นนั้น บ่งบอกถึงความมั่นคง มั่นใจ ว่าสิ่งของสิ่งนั้นกระชับ บุคคลที่มีความรับผิดชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสมบูรณ์ด้วยสัมมาอาชีพด้วยแล้ว ย่อมเป็นหนทางสู่อริยมรรค…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น