พุทธศาสนสุภาษิต

สัตบุรุษสรรเสริญปัญญาแน่แท้

พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เวียนประทักษิณบูชาองค์มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา อินเดีย

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

อทฺธา หิ ปญฺา ว สตํ ปสตฺถา
กนฺตา สิรี โภครตา มนุสฺสา
ญานญฺจ พุทฺธานมตุลฺยรูปํ
ปญฺญํ น อจฺเจติ สิรี กทาจิ

ขุ.ชา.วีส.๒๗/๔๒๘.

สัตบุรุษสรรเสริญปัญญาแน่แท้
คนทั้งหลายชอบทรัพย์สมบัติ
จึงใคร่ได้สิริ (ยศ)
ก็ความรู้ของท่านผู้รู้ทั้งหลายชั่งไม่ได้
ทรัพย์จึงเกินกว่าปัญญาไปไม่ได้
ไม่ว่ากาลไหนๆ

Buddhist monks and disciples praying at Ramabhar stupa, Kushinagar, India
พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เวียนประทักษิณบูชาองค์มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา อินเดีย

…ราวตากผ้า ที่น้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมีคนนำมาแขวน ห้อยไว้ ถึงแม้ราวตากผ้าจะเปียกและสกปรก แต่ราวตากผ้าก็ยังทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ให้ผ้าหรือสิ่งของนั้นๆ แห้งและนำกลับไปพร้อมใช้งานได้ดั่งประสงค์…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น