พุทธศาสนสุภาษิต

สัตว์โลกถูกมฤตยูขจัดแล้ว

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

มจฺจุนาพฺภาหโต โลโก
ชราย ปริวาริโต
ตณฺหาสลฺเลน โอติณฺโณ
อิจฺฉาธูปายิโต สทา.

สํ.ส.๑๕/๕๕.

สัตว์โลกถูกมฤตยูขจัดแล้ว
ถูกชราล้อมไว้
ถูกลูกศรคือตัณหาเสียบแล้ว
ถูกอิจฉาคุกรุ่นแล้วทุกเมื่อ.

Buddhist monks sitting among Indian villagers

…การวางตัวตนให้เป็นที่รักของบุคคลอื่นนั้น บางครั้งต้องดูกาล เวลา สถานที่ ให้เหมาะสมเพราะการแสดงออกซึ่งขาดความรอบคอบแล้วไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งความทุกข์ใจ แต่จะนำไปสู่ความกินแหนงแคลงใจกันอีกด้วย…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น