พุทธศาสนสุภาษิต

สัตว์โลกถูกมฤตยูขจัดแล้ว

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

มจฺจุนาพฺภาหโต โลโก
ชราย ปริวาริโต
ตณฺหาสลฺเลน โอติณฺโณ
อิจฺฉาธูปายิโต สทา.

สํ.ส.๑๕/๕๕.

สัตว์โลกถูกมฤตยูขจัดแล้ว
ถูกชราล้อมไว้
ถูกลูกศรคือตัณหาเสียบแล้ว
ถูกอิจฉาคุกรุ่นแล้วทุกเมื่อ.

…ชีวิตที่ไม่มีหนี้สิน คือชีวิตที่อิสระในฐานะซึ่งเรียกว่าคุณค่ามิใช่มูลค่า การดำเนินชีวิตให้เป็นปกติโดยปราศจากและอยู่เหนือความโลภ นั่นคือความร่ำรวยที่สุดของชีวิตเราแล้ว…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น