พุทธศาสนสุภาษิต

สัตว์โลกถูกอิจฉาคุกรุ่นแล้วทุกเมื่อ

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

มจฺจุนาพฺภาหโต โลโก
ชราย ปริวาริโต
ตณฺหาสลฺเลน โอติณฺโณ
อิจฺฉาธูปายิโต สทา.

สัตว์โลกถูกมฤตยูขจัดแล้ว
ถูกชราล้อมไว้
ถูกลูกศรคือตัณหาเสียบแล้ว
ถูกอิจฉาคุกรุ่นแล้วทุกเมื่อ.

…สายธารแห่งแม่น้ำให้ความชุ่มฉ่ำเย็นฉันใด สายธารแห่งศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยย่อมชื่นฉ่ำจิตใจฉันนั้น “ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องเสริมสร้างพลังศรัทธาให้บริบูรณ์ ให้แข็งแกร่ง เพื่อเผชิญปัญหาที่จะเข้ามากระทบจิตใจ”

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น