พุทธศาสนสุภาษิต

หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

อิตฺถี มลํ พฺรหฺมจริยสฺส
เอตฺถายํ สชฺชเต ปชา
ตโป จ พฺรหฺมจริยญฺจ
ตํ สินานมโนทกํ.

สํ.ส.๑๕/๕๒.

หญิงเป็นมลทินของพรหมจรรย์
ประชาชนนี้ข้องอยู่ในหญิงนี้
ตบะ และพรหมจรรย์เป็นเครื่องอาบ
ไม่ใช่น้ำ.

Dhamek Stupa in Sarnath, India

…การทักทายพูดคุยเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยที่มีต่อกัน การพบปะคบหาอันแสดงความเป็นมิตรซึ่งกันและกันแล้ว ย่อมหาความเบียดเบียนได้ยาก เพราะกัลยาณมิตรเป็นหนทางนำไปสู่ความเอื้ออาทรและความสำเร็จอีกด้วย…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น