พุทธศาสนสุภาษิต

หมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะ มีมานะเป็นเครื่องร้อยรัด

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

มานุเปตา อยํ ปชา
มานคนฺถา มานวินิพฺพทฺธา
ทิฏฺีสุ พยารมฺภกตา
สํสารํ นาติวตฺตติ.

หมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะ
มีมานะเป็นเครื่องร้อยรัด ถูกมานะมัดไว้
ทำความแข่งดีเพราะทิฏฐิ
ย่อมล่วงสงสารไปไม่ได้.

…พระพุทธองค์ตรัสว่า เมื่อพระอาทิตย์จะอุทัยย่อมมีแสงทองขึ้นมาก่อนฉันใด ชีวิตที่ดีงามจะเกิดขึ้น โดยมีความถึงพร้อมด้วยศีลและความมีวินัย เป็นเบื้องแรกด้วยฉันนั้น ถ้าคนตั้งอยู่ในวินัย และมีศีลแล้ว ก็มั่นใจได้ว่าชีวิตที่ดีงามย่อมเกิดขึ้น…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น