พุทธศาสนสุภาษิต

หมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะ มีมานะเป็นเครื่องร้อยรัด

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

มานุเปตา อยํ ปชา
มานคนฺถา มานวินิพฺพทฺธา
ทิฏฺีสุ พยารมฺภกตา
สํสารํ นาติวตฺตติ.

ขุ.อุ.๒๕/๑๙๓.

หมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะ
มีมานะเป็นเครื่องร้อยรัด ถูกมานะมัดไว้
ทำความแข่งดีเพราะทิฏฐิ
ย่อมล่วงสงสารไปไม่ได้.

ขุ.อุ.๒๕/๑๙๓.
Buddhist novices praying on dried Phalgu river
พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ถวายสักการะบูชาพระมหาเจดีย์พุทธคยาบนแม่น้ำเนรัญชรา

…เม็ดทรายน้อยใหญ่ที่อยู่ในแม่น้ำล้วนเกิดจากศิลาก้อนใหญ่ ซึ่งผ่านระยะเวลาอันยาวนานหลายร้อย หลายพันปีจึงเป็นเม็ดทรายเล็กๆ ให้เราใช้สอยได้ ชีวิตที่ผ่านเรื่องราวมายาวนานย่อมมีประสบการณ์ในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดอย่างมั่นคงได้…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น