พุทธศาสนสุภาษิต

เห็นความประมาทเป็นภัย ความไม่ประมาทเป็นความปลอดภัย

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ปมาทํ ภยโต ทิสฺวา
อปฺปมาทญฺจ เขมโต
ภาเวถฏฺํคิกํ มคฺคํ
เอสา พุทฺธานุสาสนี

เห็นความประมาทเป็นภัย และ
เห็นความไม่ประมาทเป็นความปลอดภัย
แล้วพึงเจริญมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็น
พุทธานุศาสนี

…กิ่งไม้แม้ร่วงหล่นมาจากต้นแล้วก็ตาม แต่ยังมีคุณค่าสำหรับคนที่จะนำไปทำเป็นเชื้อเพลิง หรือประโยชน์อื่นได้ เราจึงควรหาข้อดีของคนแต่ละคนให้เจอ เพราะการมองหาความดีเป็นประโยชน์กว่าการเพ่งโทษ

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น