พุทธศาสนสุภาษิต

โลกถูกจิตนำไป ถูกจิตชักไป

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

จิตฺเตน นียติ โลโก
จิตฺเตน ปริกสฺสติ
จิตฺตสฺส เอกธมฺมสฺส
สพฺเพว วสมนฺวคู

สํ.ส.๑๕/๕๔.

โลกถูกจิตนำไป ถูกจิตชักไป
สัตว์ทั้งปวงไปสู่อำนาจ
แห่งจิตอย่างเดียว.

Buddha statue in India

…เครื่องบินยังมีสายคาดนิรภัยให้กับผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเมื่อประสบสภาวะฉุกเฉินทางการบิน การนำพาชีวิตที่ขาดการป้องกันตัวเอง เมื่อพบอุปสรรคจะนำมาซึ่งความทุกข์ใจแก่ตนเองและผู้อื่นอีกด้วย…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น