พุทธศาสนสุภาษิต

โลกถูกชราล้อมไว้ จึงตั้งอยู่ในทุกข์

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ตณฺหาย อุฑฺฑิโต โลโก
ชราย ปริวาริโต
มจฺจุนา ปิหิโต โลโก
ทุกฺเข โลโก ปติฏฺิโต.

สํ.ส.๑๕/๕๕

โลกถูกตัณหาก่อขึ้น
ถูกชราล้อมไว้
ถูกมฤตยูปิดไว้
จึงตั้งอยู่ในทุกข์

…กอไผ่เกิดจากเหง้า กอข้าวเกิดจากเมล็ด แต่ความดีเกิดจากความกตัญญูกตเวที อีกทั้งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนเราอีกด้วย เพราะต้องเกิดขึ้นจากใจเรา เป็นตราหรือเครื่องหมายประทับตน ว่าคนๆ นี้เป็นคนดีหรือไม่ ถามตัวเองกันว่าวันนี้เราเกิดจากใคร ?…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น