พุทธศาสนสุภาษิต

โลกถูกตัณหาก่อขึ้น จึงตั้งอยู่ในทุกข์

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ตณฺหาย อุฑฺฑิโต โลโก
ชราย ปริวาริโต
มจฺจุนา ปิหิโต โลโก
ทุกฺเข โลโก ปติฏฺิโต.

สํ.ส.๑๕/๕๕

โลกถูกตัณหาก่อขึ้น
ถูกชราล้อมไว้
ถูกมฤตยูปิดไว้
จึงตั้งอยู่ในทุกข์

…หลังคาบ้านเป็นที่กันฝน บังแดด ให้แก่บ้านเรือน อีกทั้งยังให้ร่มเงาและความร่มเย็นแก่ผู้พักอาศัย ชีวิตที่มีศีล สมาธิ และปัญญา ก็เปรียบได้กับหลังคาที่้ป้องกันด้วยเกราะแห่งคุณธรรม…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น