พุทธศาสนสุภาษิต

โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูก

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

นนฺทิสมฺพนฺธโน โลโก
วิตกฺกสฺส วิจารณํ
ตณฺหาย วิปฺปหาเนน
สพฺพํ ฉินฺทติ พนฺธนํ.

สํ.ส.๑๕/๕๕.

โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องผูก
มีวิตกเป็นเครื่องเที่ยวไป
เพราะละตัณหาเสียได้
จึงชื่อว่าตัดเครื่องผูกได้ทั้งหมด.

Buddhist monks chanting around a pond

…คนที่ตั้งใจทำงาน จะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ทั้งนี้เพราะวิชาคือความรู้อันเป็นเครื่องประกอบ ผลคือความสุขและความสำเร็จของงานนั้นๆนั่นเอง…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น