พุทธศาสนสุภาษิต

โลก … ตั้งอยู่ในทุกข์

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ตณฺหาย อุฑฺฑิโต โลโก
ชราย ปริวาริโต
มจฺจุนา ปิหิโต โลโก
ทุกฺเข โลโก ปติฏฺิโต.

โลกถูกตัณหาก่อขึ้น ถูกชรา
ล้อมไว้ ถูกมฤตยูปิดไว้
จึงตั้งอยู่ในทุกข์.

Brass bowl filled with water and rose's petals

…พาน คือภาชนะที่รองรับสิ่งของ เพื่อความเรียบร้อยและงดงามเพียงใด แต่ก็ไม่สามารถเทียบกับจิตใจของคนที่เป็นภาชนะสะอาด สว่าง สงบ อันเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัย

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น