พุทธศาสนสุภาษิต

ไม่ควรทำความพอใจในบาป

พุทธศาสนสุภาษิตประจำวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จากแดนพุทธภูมิ

ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา
น นํ กยิรา ปุนปฺปุนํ
น ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.

ขุ.ธ.๒๕/๓๐.

ถ้าคนพึงทำบาป
ก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆ
ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น
เพราะการสั่งสมบาป นำทุกข์มาให้.

A Buddhist monk praying in front of the baby Buddha statue

…คนตาดี มองอะไรก็ดี ก็สวยใสไปหมด คนตาร้าย ตาไฟ มองอะไรๆ ก็ร้ายไปหมด ถูกแผดเผาด้วยความร้อนของใจ คนหูดี ได้ยินแต่เสียงดีๆ คนหูคิดร้ายแม้แต่เสียงสวรรค์ที่เหล่าทวยเทพขับร้อง ยังได้ยินเหมือนเสียงสัตว์นรกร้องโหยหวน…

แสดงความคิดเห็น
พระครูอุดมโพธิวิเทศ
พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี เมืองสุนตาลปู้ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

แสดงความเห็น