หมวดที่ ๑ พระพุทธสรีระ

"พระฉัพพรรณรังสีที่แผ่จากพระกายพระพุทธเจ้า" ฉัพพรรณรังสี คือแสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดกลางเป็นรัศมี ๖ ประการ ซึ่งเปล่งออกจากพระสรีรกายของพระพุทธเจ้า ...

นอกเหนือจากมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการแล้ว ยังมีลักษณะข้อปลีกย่อยของพระมหาบุรุษ นิยมเรียกกันว่า "อสีตยานุพยัญชนะ" หรือ “อนุพยัญชนะ" อีก ๘๐ ประการด้วยกัน ...

“มหาบุรุษลักษณะ” เป็นคำเรียกลักษณะของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ ลักษณะของมหาบุรุษมี ๓๒ ประการ ...
แสดงบทความทั้งหมดแล้ว