คุณของพระพุทธเจ้ามี ๙ ประการคือ

 • ๑. อรหํ เป็นพระอรหันต์
 • ๒. สมฺมาสมฺพุทโธ ตรัสรู้เองโดยชอบ
 • ๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
 • ๔. สุคโต เสด็จไปดีแล้ว
 • ๕. โลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลก
 • ๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า
 • ๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เป็นสาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
 • ๘. พุทฺโธ เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว
 • ๙. ภควา เป็นผู้มีโชค

พุทธคุณทั้งหมดนั้น โดยย่อมี ๒ คือ

 • ๑. พระปัญญาคุณ พระคุณคือพระปัญญา
 • ๒. พระกรุณาคุณ พระคุณคือพระมหากรุณา

พุทธคุณตามที่นิยมกว่ากันในประเทศไทย ย่อเป็น ๓ คือ

 • ๑. พระปัญญาคุณ พระคุณคือพระปัญญา
 • ๒. พระวิสุทธิคุณ พระคุณคือความบริสุทธิ์
 • ๓. พระมหากรุณาคุณ ประคุณ

ที่มา: หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า โดย ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข