ตรัสรู้

ทรงกำหนดเขตจีวร

เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จออกจากเมืองราชคฤห์สู่นครเวสาลีขณะประทับ ณ โคตมเจดีย์ อันเป็นช่วงฤดูหนาว ตอนกลางคืนอากาศหนาวมาก หยาดน้ำค้างและความหนาวเย็นได้ปกคลุมอยู่ตลอดราตรี พระพุทธองค์จึงทรงจับจีวรขึ้นมาห่มซ้อนกันถึงสามผืนจึงพอทนกับความเหน็บหนาวในราตรีนั้นได้ ดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงกำหนดเขตจีวรด้วยพระดำรัสว่า “อนุชานามิ ภิกฺขเว ติจีวรํ” ดังนี้

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น