ตรัสรู้

ทรงประทานน้ำฝน

สมัยหนึ่งพระนครสาวัตถี แคว้นโกศล เกิดความแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลในเรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหาย ทั้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค มหาชนทั้งหลายต่างพร้อมใจกันมาเฝ้าพระบรมศาสดา เพื่อกราบทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์เสด็จออกไปสรงน้ำฝน ณ กลางแจ้ง ด้วยต่างเชื่อในพระพุทธปาฏิหาริย์และพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้

พระบรมศาสดามีพระประสงค์จะอนุเคราะห์มหาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จึงทรงผลัดผ้าวัสสิกสาฏกหรือผ้าอาบน้ำฝน  แล้วเสด็จออกไปประทับ ณ ที่กลางแจ้งทั้งที่ขณะนั้นไม่มีวี่แววว่าฝนจะตก พระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรแลดูทิศทั้งหลาย ด้วยพุทธานุภาพ ทันใดนั้นมหาเมฆก็ตั้งขึ้นเป็นที่อัศจรรย์แล้วเคลื่อนจากทิศประจิมคือตะวันตก มาปกคลุมพระนครสาวัตถี เกิดเสียงฟ้าร้องคำรามสายฟ้าแลบแปลบปลาบและดูสว่างไสวไปทั่วบริเวณ พลันสายฝนก็ตกลงมาอย่างมากมาย ยังผลให้พระบรมศาสดาสรงน้ำฝนกลางแจ้งได้สมพระประสงค์ ทั้งเหล่ามหาชนก็ได้อาบและดื่มกินเป็นที่สุขสำราญโดยทั่วกัน ต่างโห่ร้องแสดงความยินดีพร้อมยกมือพนมเซ่ซ้องสาธุการดังทั่วพระนคร

สมัยหนึ่งพระนครสาวัตถี แคว้นโกศล เกิดความแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลในเรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหาย ทั้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ด้วยน้ำในห้วย หนอง คลอง บึง ต่างเหือดแห้งไปสิ้น แม้แต่สระใหญ่อันเป็นสระโบกขรณี หรือสระบัว ภายในพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นที่สำหรับพระสงฆ์ตลอดจนผู้สัญจรไปมาเคยได้อาศัยก็ขอดแห้งติดก้นสระ

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในเวลานั้นเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร มีพระประสงค์จะอนุเคราะห์แก่มหาชนที่ได้รับความเดือนร้อน เมื่อกลับจากบิณฑบาตโปรดสัตว์และทำภัตกิจเสร็จแล้ว ทรงมีรับสั่งเรียกผ้าชุบสรงจากพระอานนท์เถระพุทธอุปัฏฐาก พระอานนท์เถระกราบทูลว่าบัดนี้น้ำในสระโบกขรณีได้ขอดแห้งติดก้นสระแล้ว พระพุทธองค์จึงตรัสว่าตถาคตจะมิได้สรงน้ำในสระแต่สรงน้ำฝน พระอานนท์เถระรู้สึกงวยงงด้วยในเวลานั้นไม่มีวี่แววแห่งเมฆฝนและดวงตะวันก็แผดแสงอันแรงกล้า แต่เมื่อเป็นพระประสงค์และเชื่อในพุทธานุภาพแห่งพระบารมี จึงนำผ้าชุบสรง ผ้าอุกสาฏก มาน้อมถวาย

พระบรมศาสดาทรงผ้าชุบสรง โดยชายข้างหนึ่งทรงปกปิดพระวรกาย ชายอีกข้างหนึ่งตวัดขึ้นพาดพระอังสะ (บ่า)ลงมา เสร็จแล้วไปประทับ ณ บันไดสระ ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝน พระหัตถ์ซ้ายรองรับน้ำฝน ทันใดนั้นได้บังเกิดมหาเมฆตั้งเค้าขึ้นพร้อมกันในทุกทิศานุทิศด้วยอานุภาพแห่งพุทธบารมีและพระหทัยเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลาย ในที่สุดฝนก็ได้ตกลงมาเป็นที่อัศจรรย์ ฝูงปลาในสระโบกขรณีต่างกระโดดลิงโลด มหาชนทั้งหลายเมื่อได้อาบและดื่มกินน้ำฝนนั้นเป็นที่สุขสำราญโดยทั่วกัน ต่างโห่ร้องแสดงความยินดีพนมมือแซ่ซ้องสาธุการดังทั่พระนคร

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น