ตรัสรู้

ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ ไฟคู่น้ำ

เมื่อพวกเดียรถีย์ถูกมหาชนขับไล่ไปหมดแล้ว ครั้นถึงเวลาบ่ายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงนิรมิตจงกรมแก้วขนาดใหญ่เหนือยอดไม้คัณฑามพฤกษ์หรือต้นมะม่วงที่ปลูกโดยนายคัณฑะแล้วเสด็จลีลาศขึ้นไปประทับเพื่อกระทำยมกปาฏิหาริย์ (อ่านว่า ยะมะกะ) หรือ การทำปฏิหาริย์ให้บังเกิดเป็นคู่ ๆ คือ

ท่อไฟพุ่งออกมาจากพระวรกายเบื้องบน สายน้ำพุ่งออกมาจากพระวรกายเบื้องล่าง และท่อไฟพุ่งออกมาจากพระวรกายเบื้องล่างสายน้ำพุ่งมาจากพระวรกายเบื้องบน สลับกัน

ท่อไฟพุ่งออกมาจากพระวรกายเบื้องหน้า สายน้ำพุ่งออกมาจากพระวรกายเบื้องหลัง และท่อไฟพุ่งออกมาจากพระวรกายเบื้องหลัง สายน้ำพุ่งออกมาจากพระวรกายเบื้องหน้า สลับกัน

ท่อไฟพุ่งออกมาจากพระเนตรข้างขวา สายน้ำพุ่งออกมาจากพระเนตรข้างซ้าย แล้วสลับกัน

ท่อไฟพุ่งออกมาจากพระกรรณ (หู) ข้างขวา สายน้ำพุ่งออกมาจากพระกรรณข้างซ้าย แล้วสลับกัน

ท่อไฟและท่อน้ำพุ่งออกมาจากพระนาสิก(จากรูจมูก) ข้างขวาและซ้าย แล้วสลับกัน

ท่อไฟและท่อน้ำพุ่งออกมาจากจะงอยพระอังสะ (บ่า)ข้างขวาและซ้าย แล้วสลับกัน

ท่อไฟและท่อน้ำพุ่งออกมาจากพระหัตถ์ข้างขวาและซ้าย แล้วสลับกัน

ท่อไฟและท่อน้ำพุ่งออกมาจากพระบาทเบื้องขวาและซ้าย แล้วสลับกัน

ท่อไฟและท่อน้ำพุ่งออกมาจากน้ำพระหัตถ์ข้างขวาและซ้ายแล้วสลับกัน

ท่อไฟและท่อน้ำพุ่งออกมาจากพระโลมา (ขน) เส้นหนึ่ง

สายน้ำพุ่งออกมาจากพระโลมาเส้นหนึ่ง เป็นคู่ ๆ สลับกันไปทั่วทั้งพระวรกาย

ท่อไฟที่พุ่งออกมานั้นมี ๖ สี คือ สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีขาว หงสบาทและปภัสสร เมื่อกระทบกับสายน้ำจึงสะท้อนสีต่าง ๆ นั้นออกมาอย่างสวยงาม ท้องฟ้าเกิดความสว่างไสวทั่วทุกสารทิศเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่มหาชนที่เฝ้าชมอยู่อย่างหาที่เปรียบมิได้

ต่อจากนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาทรงนิรมิตพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระองค์หนึ่งมีพระรูปโฉมเหมือนกับพระพุทธองค์ทุกประการ และโปรดให้พระพุทธนิรมิตแสดงพระอาการสลับกันกับพระองค์โดยตลอด คือ

เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จจงกรม พระพุทธนิรมิตก็เสด็จยืน

เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จยืน พระพุทธนิรมิตก็เสด็จจงกรม สลับกัน

เมื่อพระบรมศาสดาประทับนั่ง พระพุทธนิรมิตก็เสด็จสีหไสยา (นอนตะแคงขวา) แล้วสลับกัน

เมื่อพระบรมศาสดาทรงตั้งปัญหาถาม พระพุทธนิรมิตก็ตรัสปุจฉาแก้ แล้วสลับกัน

อิริยาบถที่ทรงตั้งปัญหาถามและตรัสปุจฉาแก้เป็นที่ชื่นชมแก่เหล่ามหาชน ยังผลให้บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาปสาทะด้วยได้ฟังพระธรรมเทศนาหลังจากชมการแสดงยมกปาฏิหาริย์ในครั้งนั้น

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น