ตรัสรู้

ท้าวสหัมบดีพรหมทรงทูลอาราธนาให้แสดงธรรม

ฝ่ายท้าวสหัมบดีพรหม ผู้สถิตอยู่ ณ พรหมโลก ทราบพุทธดำริ ทรงวิตกว่าพระพุทธองค์จะทรงละเลยกิจที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตได้ทรงปฏิบัติ คือ ทรงจะแสดงพระสัทธรรมโปรดหมู่เวไนยสัตว์ในภพทั้งหลาย คือพรหมภูมิ สวรรค์ภูมิ มนุษย์ภูมิ ด้วยเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงบรรลุธรรมแล้วจะทรงน้อมพระทัยไปสู่การเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เหตุนั้น ท้าวสหัมบดีพรหม จึงได้ชักชวนหมู่พรหมและทวยเทพในภพสวรรค์ เสด็จมาชุมนุมต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระบรมศาสดา แล้วกล่าวคำทูลอารธนาให้ทรงแสดงธรรมว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงธรรมเถิด อันเป็นการเกื้อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์ สรรพสัตว์ตลอดจนเทพยดาทั้งหลายในสากลจักรวาล” นั่นจึงเป็นที่มาของการที่เมื่อพุทธบริษัทประสงค์ที่จะกราบอาราธนาให้พระสงฆ์ได้เมตตาแสดงธรรม ก็จะใช้คำอาราธนาที่ขึ้นต้นด้วยประโยคอาราธนา ดังนี้

พรัมมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ
สันธีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา
เทเสตุธัมมัง
อะนุกัมปิมังปะชัง

แปลได้ใจความดังนี้

ท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นอธิบดีของโลก
กราบทูลวิงวอน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
ผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีธุลี
คือ กิเลสในดวงตาเบาบางยังมีอยู่ในโลกนี้
ขอพระองค์ทรงแสดงธรรมอนุเคราะห์หมู่สัตว์นี้เถิด

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น