ตรัสรู้

ผู้ที่ถูกธรณีสูบในสมัยพุทธกาล

  1. สุปปพุทธศากยราช เหตุเพราะ ปิดทางโคจรบิณฑบาตของพระพุทธเจ้า
  2. พระเทวทัต เหตุเพราะ ทำสังฆเภทและทำร้ายพระพุทธเจ้าให้พระบาทห้อพระโลหิต
  3. นางจิญจมาณวิกา เหตุเพราะ ใส่ความพระพุทธองค์ในอสัทธรรมอันไม่เป็นจริง
  4. นันทมาณพ เหตุเพราะ ประทุษร้าย นางอุบลวรรณาเถรี ภิกษุณีผู้สำเร็จพระอรหันต์
  5. นันทยักษ์ เหตุเพราะ ประหารพระสารีบุตร

ส่วนพระเจ้าอชาตศัตรูเกิดสำนึกตัวที่ทรงกระทำอนันตริยกรรม รู้สึกไม่สบายพระทัย จึงปรึกษาเหล่าข้าราชบริพาร ได้รับคำแนะนำให้ไปฟังธรรมจากครูทั้ง ๖ แต่พระองค์มิได้รู้สึกเลื่อมใส หมอชีวกโกมารภัจจ์จึงกราบทูลให้ไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดา ยังผลให้พระเจ้าอชาตศัตรูถึงประกาศตัวเป็นอุบาสกผู้ถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งไปตลอดชีวิต

พระเจ้าอชาตศัตรูทูลขอประทานอภัยโทษที่เคยร่วมกับพระเทวทัตคิดประทุษร้ายพระบรมศาสดา เมื่อพระพุทธองค์ทรงประทานอภัยและพระเจ้าอชาตศัตรูทูลลากลับไปแล้ว พระบรมศาสดาได้ตรัสแก่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่า

“พระราชาองค์นี้ได้ถูกกรรมอันหนักราญรอนเสียแล้ว หากพระองค์ไม่กระทำปิตุฆาต ปลงพระชนม์ชีพพระราชบิดาผู้ดำรงธรรม ธรรมจักษุอันปราศจากมลทิน คือ พระโสดาปัตติผล จะบังเกิดแก่เธอ ณ ที่ประทับนี้ทีเดียว

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น