ตรัสรู้

พระนางมหาปชาบดีโคตรมีขอบวชเป็นภิกษุณี

พระนางมหาปชาบดีโคตรมีได้เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ กราบทูลอ้อนวอนขอบรรพชาถึง ๔ ครั้ง แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตพระนางจึงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้เสด็จสู่กรุงเวสาลี พระนางมหาปชาบดีพร้อมด้วยขัติยจำนวนมากได้โกนพระเกศา ห่มผ้ากาสาวพัสตร์ ตามเสด็จสู่กรุงเวสาลีด้วยความยากลำบากเป็นที่น่าเวทนา พระอานนท์มาพบเข้าจึงให้รออยู่ก่อน แล้วพระอานนท์ได้เข้ากราบทูลพระพุทธเจ้าและวิงวอนขอให้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตเพื่อให้บรรพชาแก่พระนาง พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตแต่พระอานนท์ไม่ละความพยายาม โดยพระอานนท์ได้ยกปุจฉาขึ้นทูลถามพระพุทธองค์ว่า สตรีเมื่อบรรพชาแล้วสามารถที่จะบรรลุผลวิเศษแห่งพระธรรมอันมีพระนิพพานเป็นสุดท้ายได้หรือไม่ พระพุทธองค์ทรงตอบว่าทรงกระทำได้ เมื่อเป็นดังนั้นพระอานนท์จึงยกเหตุผลนั้นมาอ้อนวอนพระพุทธองค์

พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้บวชเป็นพระภิกษุณีสงฆ์แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องรับครุธรรม ๘ ข้อ จากพระพุทธเจ้า หากพระนางยอมรับครุธรรมนั้นก็จะทรงอนุญาตให้บวช เมื่อพระอานนท์ทรงทราบดังนั้นจึงนำไปแจ้งแก่พระนาง พระนางทรงยอมรับครุธรรม ๘ การอุปสมบทของพระนางเรียกว่า “ครุธัมมปฏิคคหณูปสัมปทา”

พระนางมหาปชาบดีพระน้านางทรงบรรพชาเป็นภิกษุณีพระองค์แรกในพระพุทธศาสนา จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็น เอตทัคคะ คือ พระเถรีผู้เลิศในด้านรัตตัญญู รู้ราตรีนาน เป็นภิกษุณีผู้มีพรรษามาก โดยปรินิพพานเมื่ออายุ ๑๒๐ ปี

 

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น