ตรัสรู้

พระเจ้าอชาตศัตรูและพระเทวทัต

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ ณ อัมพวัน ในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ อันพวัน คือ สวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจจ์ซึ่งสร้างถวายพระบรมศาสดาและเหล่าภิกษุสงฆ์เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและปฏิบัติธรรม ในสมัยนั้นพระเจ้าอชาตศัตรูได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งแคว้นมคธแทนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาซึ่งถูกกระทำอนัตริยกรรมหรือปิตุฆาตโดยพระเจ้าอชาตศัตรูผู้เป็นพระราชโอรสซึ่งถูกพระเทวทัตยุยง

พระเจ้าอชาตศัตรูพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกับพระนางเจ้าเวทิหิ อัครมเหสี สมัยแรก ๆ ที่ขึ้นครองราชย์มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นภายในกรุงราชคฤห์เนื่องจากเหตุ ๓ ประการคือ

  1. พระองค์ทรงมีพระชนมายุน้อย
  2. พระองค์ทรงกระทำปิตุฆาต คือเป็นขบถชิงราชสมบัติและประหารพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นราชบิดา
  3. พระองค์ทรงคบหานับถือพระเทวทัตเป็นอาจารย์
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น