ตรัสรู้

รัตนจงกรมเจดีย์ ทรงเสด็จดำเนินจงกรมแก้ว

เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิพฤกษ์ตลอดระยะเวลา ๗ วันแล้ว จึงเสด็จไปจงกรมอยู่ ณ ที่กึ่งกลางระหว่าง อนิมิสเจดียสถาน กับ ต้นพระศรีมหาโพธิพฤกษ์ เป็นระยะเวลา ๗ วัน นับเป็นสัปดาห์ที่ ๓ จากวันที่ได้ตรัสรู้ สถานที่นั้นจึงได้นิมิตมหามงคลนามว่า รัตนจงกรมเจดีย์

การเดินจงกรม คือ การเดินด้วยความมีสติ กำหนดจิตทุกย่างก้าว ก่อนจะออกเดินต้องไปยืนที่หัวทางที่จะใช้จงกรม มือทั้งสองประสานไว้ข้างหน้า อธิษฐานจงกรม แล้วเดินกลับไปกลับมา ตามเวลาที่อธิษฐานใจไว้ คือมีที่หมายหรือกำหนดว่า เมื่อเดินไปถึงที่ไหนจะกลับ และกลับมาถึงไหนแล้วจะเดินต่อไปเป็นการแช่มช้ามีสติกำหนดนึกรู้สึกอยู่เสมอทุกขณะที่เท้า ยก ย่าง เหยียบ สถานที่ใช้เดินจงกรมเป็นทางราบหรือทางตรงยาวประมาณสิบวาเศษ หรือ ๑๖ ก้าวขึ้นไปไม่เกิน ๒๕ ก้าว แล้วเดินกำหนดสติ กลับมาที่จุดเดิม

อานิสงค์ของการเดินจงกรม

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยแสดงอานิสงส์การเดินจงกรมไว้ ๕ ประการ คือ

  1. ทำให้อดทนต่อการเดินทางไกล
  2. ทำให้อดทนต่อการทำความเพียร
  3. ทำให้มีอาพาธ คือ ความเจ็บป่วยไข้น้อย
  4. ทำให้อาหารมีรสและย่อยได้ง่าย
  5. สมาธิที่ได้ในขณะจงกรมย่อมตั้งอยู่นาน

คำอธิษฐานเดินจงกรม

จังคะมะนัง อธิฐามิ

ข้าพเจ้าอธิฐานเดินจงกรม เพื่อให้เห็นรูปนาม เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่าย คลายกำหนัดยินดี

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น