ปฐมบทเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

ธรรมสโมธาน ๘

ธรรมสโมธาน ๘ ประการ ได้แก่

  1. เป็นมนุษย์
  2. เป็นบุรุษเพศสมบูรณ์
  3. มีเหตุสมบูรณ์ คือ มีนิสัสสัยบารมีพร้อมทั้งการปฏิบัติประมวลกัน เป็นเหตุที่จะให้บรรลุพระอรหันต์ในอัตภาพนั้นก็ได้แล้ว แต่เพราะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจึงยังไม่สำเร็จก่อน
  4. ได้เห็นพระศาสดา คือ ได้เกิดทันและได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง
  5. บรรพชา คือ ถือบวชเป็นนักบวช เช่น ฤษี ดาบส ไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์
  6. ถึงพร้อมด้วยคุณ คือ ได้อภิญญา ๕ สมาบัติ ๕ หมายถึงได้สมาธิจิตอย่างสูง จนจิตบังเกิดความรู้ความเห็น อย่างมีตา มีหูเกินมนุษย์สามัญ
  7. ถึงพร้อมด้วยอธิการ คือ การกระทำอันยิ่งใหญ่จนถึงอาจบริจาคชีวิตของตนเพื่อพระพุทธเจ้าได้
  8. มีฉันทะ  คือมีความพอใจ มีอุตสาหพยายามยิ่งใหญ่จนถึงเปรียบว่ายอมแบกโลกทั้งโลกเพื่อนำไปสู่แดนเกษมได้ หรือเปรียบเหมือนว่ายอมเหยียบย่ำโลกทั้งโลกที่เต็มไปด้วยขวากหนามหอกดาบและถ่านเพลิงไปได้

ท่านผู้ประกอบด้วยธรรมสโมธาน ๘ นี้ทำอภินิหารปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ความปรารถนาของท่านย่อมสำเร็จได้

สุเมธดาบสมี ธรรมสโมธาน ๘ ข้อเหล่านี้บริบูรณ์ จึงมีอภินิหารปรารถนาพุทธภูมิได้และว่าเรียกพระโพธิสัตว์จำเดิม แต่ได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรทศพล ต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้บำเพ็ญ พุทธการกธรรม (ธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า) ๑๐ ประการ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น