ปฐมบทเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

พระพุทธภูมิธรรม ๔ ประการ

พระนิยตโพธิสัตว์ทั้งหลาย คือ พระโพธิสัตว์ที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอดีตว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อ ๆ ไปในอนาคตกาลเบื้องหน้านั้น ย่อมมีใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคแห่งการอบรมบ่มบำเพ็ญพระบารมี ย่อมตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธภูมิธรรมอันยิ่งใหญ่อยู่เนืองนิตย์ทุกภพชาติที่ทรงบำเพ็ญอยู่ ไม่ว่าจะเสวยพระชาติถือกำเนิดเกิดเป็นอะไรในชาตินั้น ๆ ก็ย่อมยังพระพุทธภูมิธรรมตั้งมั่นอยู่ในพระหฤทัยไม่หวั่นไหว ซึ่งพระพุทธภูมิธรรมอันยิ่งใหญ่  ๔ ประการนั้นมีดังนี้ คือ

  1. พระอุสาหะ หรือ อุสฺสาโห ก็คือ ทรงประกอบไปด้วยพระอุตสาหะวิริยะ มีความเพียรอันเป็นเลิศ ตั้งมั่นอยู่ในพระหฤทัยไม่หวั่นไหว ไม่คลาดเคลื่อนคลอนแคลน
  2. พระปัญญา หรือ อุมตฺโต ก็คือ ทรงประกอบไปด้วยพระปัญญาอันยิ่ง ทรงมีพระปัญญาเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญเฉียบแหลม ยากจะหาผู้ใดเปรียบ
  3. พระอธิษฐาน หรือ อวตฺถานํ ก็คือ ทรงประกอบไปด้วยพระอธิษฐาน ทรงตั้งมั่นอยู่ในพระอธิษฐานในดวงพระหฤทัยไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงจากคำอธิษฐานเพื่อพระพุทธภูมินั้น
  4. พระเมตตา หรือ หิตจริยา ก็คือ ทรงประกอบไปด้วยพระเมตตาเนืองนิตย์ เจริญอยู่ด้วยเมตตาพรหมวิหารธรรมไม่เสื่อมคลาย
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น