บุพนิมิต ๕ ประการ - ภาพพุทธประวัติจากวัดพระรามเก้า

ครั้นพระโพธิสัตว์ทรงเห็นสถานะทั้ง ๕ มีครบบริบูรณ์แล้ว จึงทรงรับอาราธนาจากเหล่าเทวราช เหตุที่จะรู้ว่าพระโพธิสัตว์เทพใกล้จะจุตินั้น เพราะได้เกิด บุพนิมิต ๕ ประการ แก่พระองค์ คือ

๑.  ทิพยบุปผาที่ประดับพระวรกายเหี่ยวแห้ง
๒.  ทิพยภูษาทรงมีสีเศร้าหมอง
๓.  พระเสโทไหลจากพระกัจฉะ (รักแร้)
๔.  พระสรีรกายปรากฏอาการชรา
๕.  มีพระหทัยเป็นทุกข์เหนื่อยหน่ายจากเทวโลก ไม่ยินดีที่จะสถิตในทิพยอาสน์

ครั้นเห็นว่าอยู่ในสถานะอันสมควรแล้ว จึงทรงรับคำทูลของท้าวมหาพรหม  แล้วจึงได้เสด็จจุติลงมาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาเทวี พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ