พราหมณ์ทั้ง ๘ ทำนายลักษณะพระราชกุมาร

ครั้นครบกำหนด ๕ วันแห่งการประสูติ พระเจ้าสุทโธทนะจึงสั่งให้ประชุมเหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิต และเชิญพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญไตรเพท ๑๐๘ คนมาเลี้ยงอาหารในพระราชวังแล้วให้คัดเลือกพราหมณาจารย์ผู้ทรงคุณวิทยาประเสริฐกว่าพราหมณ์ทั้งปวงจำนวน ๘ คน เพื่อถวายคำทำนายลักษณะของพระราชกุมาร ตามราชประเพณีในสมัยนั้น

พราหมณ์ทั้ง ๘ ที่ได้รับการคัดเลือกนั้น คือ

  1. ๑. รามะพราหมณ์
  2. ๒. ลักขณะพราหมณ์
  3. ๓. มันตีพราหมณ์
  4. ๔. ธชะพราหมณ์
  5. ๕. โภชะพราหมณ์
  6. ๖. สุทัตตะพราหมณ์
  7. ๗. สยามะพราหมณ์
  8. ๘. โกณฑัญญะพราหมณ์

เมื่อพิจารณาเห็นว่าพระราชกุมารต้องตามตำราดูลักษณะว่าด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ พราหมณ์ ๗ ท่านซึ่งเป็นพราหมณ์ชรา ได้ยกนิ้วชู้ขึ้น ๒ นิ้วและทำนายว่า

“พระราชกุมารนี้เป็นผู้มีบุญญาธิการสูง ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เสวยราชสมบัติ เป็นพระบรมมหาจักรพรรดิยิ่งใหญ่กว่าจักรพรรดิทั้งปวงใน ๔ ทวีป หากออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก”

เหมือนกับคำพยากรณ์ของอสิตดาบสทุกประการ ส่วนโกณฑัญญพราหมณ์ ซึ่งเป็น ๑ พราหมณ์หนุ่ม ได้ยกนิ้วมือขึ้นเพียงนิ้วเดียวและพยากรณ์ว่า

“พระราชกุมารจะต้องเสด็จออกบรรพชาและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอน”