ประสูติ

ภัตตาหารปฐมบิณฑบาตรครั้งแรก

ซึ่งหลังจากที่นายฉันทะเดินทางกลับกรุงกบิลพัสดุ์แล้วพระองค์ได้เสด็จไปเสวยสุข ณ ป่าไม้มะม่วงอันมีนามว่า อนุปิอัมพวัน โดยเว้นจาการเสวยพระกระยาหารเป็นเวลา ๗ วัน ด้วยอิ่มในบรรพชาสุข คือ สุขจากการบวช ครั้นล่วงสู่วันที่ ๘ จึงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตรในกรุงราชคฤห์แล้วเสด็จไปยังบัณฑวบรรพต  และหยุดประทับ ณ หน้าผาอันร่มรื่นแห่งหนึ่ง

เมื่อทอดพระเนตรอาหารในบาตร เห็นว่าไม่สะอาดไม่ประณีตเหมือนที่เคยเสวย แต่ได้ทรงประทานแก่พระองค์เองว่า

“ดูก่อนสิทธัตถะ ตัวท่านบังเกิดใน ขัตติยสุขุมาลชาติ หรือกษัตริย์ผู้อยู่ในตระกูลที่สูงส่ง
เคยบริโภคแต่อาหารอันประณีตมีรสเลิศ แต่บัดนี้ท่านเป็นบรรพชิตอยู่ในสมณสารูป
เที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงชีพ จะได้โภชนาหารอันสะอาดประณีตแต่ใดมาเล่า และสรรพสิ่ง
ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามปัจจัยที่ปรุงแต่งขึ้น ถึงอาหารบิณฑบาตนี้ก็เปรียบประดุจดังธาตุ
ที่ถูกนำมาปรุงแต่งเช่นเดียวกัน”

ครั้นให้โอวาทแก่พระองค์เองฉะนี้แล้ว จึงเสวยภัตตหารนั้น นับเป็นวันแรกที่ได้เสวยอาหารหลังจากบรรพชามา ๘ วัน

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น