๑.  ทิพยรัตนจักรแก้ว งามบริสุทธิ์ มีมหิทธิฤทธิ์ให้สำเร็จสมความประสงค์ทุกประการ
๒.  พญาคชสารหัสดินรัตนสาร คือ ช้างแก้วประเสริฐ
๓.  พญาอัสดรรัตนมัย คือ ม้าแก้วสินธพชาติตัวประเสริฐ
๔.  ดวงจินดารัตนมณี คือ แก้วมณีอันโชติช่วงรัศมี
๕.  ดรุณรัตนนารี คือ นางแก้วคู่บารมีสำหรับบรมกษัตริย์
๖.  คหบดีรัตนะ คือ ขุนคลังแก้วคู่บารมี
๗.  ปรินายกรัตนะ คือ ขุนพลแก้วคู่บารมี