ปรินิพพาน

การทำสังคายนาพระไตรปิฏกภายหลังพุทธปรินิพพาน

การทำสังคายนาพระไตรปิฏกภายหลังพุทธปรินิพพาน

หลังจากพระบรมศาสดาสัมมสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ๓   เดือน

คณะสงฆ์โดยการนำของพระมหากัสสปเถระเจ้า ได้ กระทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ณ ถ้ำสัตตบรรณคูหา ข้างเขาเวภารบรรพต ใกล้กรุงราชคฤห์  แคว้นมคธ  พระเจ้าอชาตศัตรูทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ อันเนื่องมาจากภิกษุชื่อ สุภัททะ ผู้บวชเมื่อแก่ คนละองค์กับ พระสุภัททะอดีตปริพาชก ปัจฉิมสาวก เมื่อรู้ข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้า แทนที่จะร้องไห้เศร้าโศกเหมือนภิกษุทั้งหลาย กลับเอ่ยห้ามปรามว่าจะเสียใจไปทำไม ต่อแต่นี้ไปจะไม่มีใครมาคอยห้ามปรามมิให้กระทำสิ่งโน้นสิ่งนี้อีกแล้ว สร้างความสลดใจให้แก่หมู่สงฆ์ การสังคายนาครั้งนี้ใช้เวลา  ๗  เดือนจึงแล้วเสร็จ ในภายหลังมีการสังคายนาอีกหลายครั้ง

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น