ปรินิพพาน

ดอกมณฑา ทิพยบุปผาร่วงหล่นจากสรวงสวรรค์

ในครั้งนั้น ต้นสาละ หรือต้นรังทั้งคู่ได้ผลิดอกเบ่งบานเต็มต้น และร่วงหล่นลงมาเป็นการบูชาพระพุทธสรีระเป็นที่อัศจรรย์ แม้ดอกมณฑา ในเมืองสวรรค์ตลอดจนทิพยสุคนธชาติทั้งหลาย ต่างก็เบ่งบานตกลงมาบูชาพระผู้มีพระภาค เหล่าเทพยดาทั้งหลายต่างประโคมดนตรีทิพย์ บันลือลั่นเป็นมหานฤนาท เพื่อบูชาพระตถาคตเจ้าในกาลอวสาน

ดอกมณฑา - ขอขอบคุณภาพจาก board.palungjit.com
ดอกมณฑา – ขอขอบคุณภาพจาก board.palungjit.com

พระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานนท์ถึงการบูชาพระพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติธรรมนั้น คือ เครื่องบูชาอันสูงค่าแก่พระองค์ คือ ผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าด้วยอามิสทั้งหลาย ไม่ว่ามากมายใหญ่โตอย่างใดก็ตาม ไม่นับว่าสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบน้อมพระพุทธเจ้า… แต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตามธรรม จึงชื่อว่าสักการะ เคารพ บูชา นอบน้อมพระพุทธเจ้า ลำดับนั้นตรัสให้พระอุปวาณะเถระที่ยืนถวายงานพัดถอยออกไป ด้วยขณะนี้เหล่าเทพยดาทุกสวรรค์ทั้งฟ้าได้มาประชุมกันเพื่อบูชาพระผู้มีพระภาค โดยหวังจะเห็นพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้าย

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น