พระพุทธเจ้า

หลังจากเรียนรู้ลัทธิของสัญชัยปริพาชกจนจบสิ้นแล้ว มีความรู้สึกว่ายังไม่พบทางหลุดพ้นอันเป็นสิ่งที่ตนแสวงหาอยู่ ทั้งสองจึงตกลงนัดหมายกันว่า ...

ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร พระบรมศาสดากำลังเทศนาธรรมโปรดเหล่าภิกษุพุทธบริษัททั้งหลาย ครั้นทอดพระเนตรเห็นโกลิตตะและอุปติสสะนำบริวารเดินมาแต่ไกล พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อนสงฆ์ ...

เมื่อบวชแล้ว พระอุปติสสะได้นามใหม่ว่า พระสารีบุตร ส่วนพระโกลิตตะได้นามใหม่ว่า พระโมคคัลลานะ และด้วยเป็นผู้มีบารมีญาณและภูมิปัญญาสูง พระอัครสาวกทั้งสองจึงมิได้บรรลุอรหัตตผลพร้อมเหล่าบริวาร หลังจากบวชแล้ว ๗ ...

เมื่อพระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปเผยแผ่ธรรมตามที่ต่าง ๆ เป็นเวลาล่วงมา ๙ เดือน ภายหลังการตรัสรู้ พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นเมื่อรู้ว่าพระบรมศาสนาเสด็จประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน แคว้นมคธแห่งนครราชคฤห์ ...

หลังจากเรียนรู้ลัทธิของสัญชัยปริพาชกจนจบสิ้นแล้ว มีความรู้สึกว่ายังไม่พบทางหลุดพ้นอันเป็นสิ่งที่ตนแสวงหาอยู่ ทั้งสองจึงตกลงนัดหมายกันว่า ...

ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร พระบรมศาสดากำลังเทศนาธรรมโปรดเหล่าภิกษุพุทธบริษัททั้งหลาย ครั้นทอดพระเนตรเห็นโกลิตตะและอุปติสสะนำบริวารเดินมาแต่ไกล พระพุทธองค์ได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อนสงฆ์ ...

เมื่อบวชแล้ว พระอุปติสสะได้นามใหม่ว่า พระสารีบุตร ส่วนพระโกลิตตะได้นามใหม่ว่า พระโมคคัลลานะ และด้วยเป็นผู้มีบารมีญาณและภูมิปัญญาสูง พระอัครสาวกทั้งสองจึงมิได้บรรลุอรหัตตผลพร้อมเหล่าบริวาร หลังจากบวชแล้ว ๗ ...

เมื่อพระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกไปเผยแผ่ธรรมตามที่ต่าง ๆ เป็นเวลาล่วงมา ๙ เดือน ภายหลังการตรัสรู้ พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นเมื่อรู้ว่าพระบรมศาสนาเสด็จประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน แคว้นมคธแห่งนครราชคฤห์ ...

พระโอวาท หรือ โอวาทปาติโมกข์นี้ ประมวลพระพุทธวาทะ ประมวลพระพุทธศาสนา ด้วยข้อความเพียง ๓ คาถากึ่ง ฉะนั้น พระโอวาทนี้จึงเป็นที่นับถือว่า แสดงหัวใจพระพุทธศาสนา ตามที่ท่านพระธรรมสังคาหกาจารย์ได้รวบรวมไว้ว่า ...

ซึ่งในการเสด็จจำพรรษาที่พระเวฬุวันมหาวิหาร แคว้นมคธ ของพระเจ้าพิมพิสารในครั้งนี้ พระเจ้าพิมพิสารได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและกราบทูลว่าสำนักอื่น ๆ มีการลงสวดอุโบสถกรรมกัน ...

ในเวลานั้นเป็นช่วงฤดูเข้าพรรษา พระบรมศาสดาเสด็จมาจำพรรษาอยู่ ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร เพื่อแสดงธรรมต่อพระเจ้าพิมพิสารตามที่เคยให้ปฏิญาณตั้งแต่ครั้งเมื่อแรกเสด็จออกบวช เจ้าลิจฉวีนามว่า มหาลี ...

เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จออกจากเมืองราชคฤห์สู่นครเวสาลีขณะประทับ ณ โคตมเจดีย์ อันเป็นช่วงฤดูหนาว ตอนกลางคืนอากาศหนาวมาก หยาดน้ำค้างและความหนาวเย็นได้ปกคลุมอยู่ตลอดราตรี ...

พระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดา เมื่อทราบกิตติศัพท์ที่แพร่ไปทั่วทุกทิศว่า บัดนี้พระราชโอรสได้บรรลุพระอรหันต์สัมมาสัมโพธิญาณแล้ว และกำลังจาริกเผยแผ่พระธรรมแก่ประชาชนตามแว่นแคว้นต่าง ๆ ...

เมื่อพระกาฬุทายีบรรพชาได้ ๘ วัน พอดีสิ้นเหมันตฤดู ซึ่งเป็นฤดูหนาว เริ่มย่างเข้าสู่คิมหันตฤดู ซึ่งเป็นฤดูร้อน ตรงกับวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำกลางเดือน ๔ เห็นว่าเป็นโอกาสอันควร ...

เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินถึงกรุงกบิลพัสดุ์พร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์ขีณาสพจำนวน ๒๐,๐๐๐ รูป เหล่าพระประยูรญาติทั้งหลายมีความปีติยินดีจึงอัญเชิญให้เสด็จเข้าประทับ ณ นิโครธารามมหาวิหาร ...

ฝนโบกขรพรรษา เมื่อเหล่าพระประยูรญาติได้ฟังคำของพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ตรัสดังนี้ จึงคลายมานะทิฏฐิถวายอภิวาทพระบรมศาสดาด้วยความศรัทธา ...

หลังจากจบพระธรรมเทศนาแล้ว เหล่าพระประยูรญาติทั้งหลายต่างถวายมนัสการทูลลาคืนกลับสู่พระราชสถานแห่งตน มิได้มีผู้ใดกราบทูลอาราธนาให้มารับบิณฑบาตแม้แต่พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดา ...

เจ้าชายนันทะ เป็นพระประยูรญาติของพระพุทธเจ้า โดยท่านเป็นพระภาดา(น้อง)ต่างพระราชมารดาของพระพุทธเจ้า พระราชบิดาของท่าน คือ พระเจ้าสุทโธทนศากยราชาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ...

ครั้นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช พระนางยโสธราเกิดความเศร้าโศกพระทัยยิ่งนัก ได้ทรงละเว้นการตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับนานาประการ ทรงมีจิตผูกพันและมีความรักอันลึกซึ้งต่อพระองค์ ...

ในระหว่างพรรษาที่ ๓ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ สักกชนบท เมื่อเสด็จไปถึงมีพุทธบิดา คือ พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นประธานพร้อมด้วยพระญาติได้ถวายการต้อนรับ และจัดให้ประทับที่อาราม ของเจ้าสักยะองค์หนึ่ง ชื่อว่า ...

ฝ่ายพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา เมื่อได้ทรงทราบดังนั้นก็ทรงมีความทุกข์เป็นอย่างยิ่ง ได้รีบเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทูลถึงความทุกข์ในพระราชหฤทัยว่า  ...

หลังจากที่พระบรมศาสดาเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาได้ไม่นาน เจ้าชายเทวทัตแห่งราชสกุลโกลิยวงศ์ พระญาติฝ่ายพุทธมารดา ซึ่งพระเทวทัต เป็นพระเชษฐาหรือพี่ชาย ของพระนางยโสธราพิมพา ...

พระอานนท์เป็นโอรสของพระเจ้าสุกโกทนะ กับ พระนางกีสาโคตมี แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ บิดาของท่านเป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะ เมื่อนับตามลำดับวงศ์ท่านจึงเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้า และเป็นสหชาติ คือ ...

หลังจากที่พระบรมศาสดาโปรดพระพุทธเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และนิพพานแล้ว พระนางปชาบดี ซึ่งเป็นม่ายเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตจึงทูลขอบรรพชาถึง ๓ ครั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธ ...

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ ณ อัมพวัน ในกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ อันพวัน คือ สวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารภัจจ์ซึ่งสร้างถวายพระบรมศาสดาและเหล่าภิกษุสงฆ์เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและปฏิบัติธรรม ...

การประทุษร้ายต่อพระพุทธเจ้าครั้งที่ ๑ พระเจ้าอชาตศัตรูทรงกระทำปิตุฆาต นับเป็นอนันตริยกรรมบาปหนักอย่างหนึ่ง ...

เมื่อกระทำกาารไม่สำเร็จ พระเทวทัตได้ชักชวนภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่ง อันมีพระโกกาลิกะเป็นต้น เข้าไปกราบทูลข้อเสนอ ๕ ประการ (วัตถุ ๕ ) ต่อพระบรมศาสดา คือ ๑.   ให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ป่าตลอดชีวิต ...
ดูเพิ่มเติม