พระพุทธเจ้า

พระเทวทัตชักชวนภิกษุบวชใหม่ที่หลงผิดได้จำนวนหนึ่ง พาแยกไปทำอุโบสถ ณ ตำบลยาสีสะ พระบรมศาสดาจึงส่งพระสารีบุตรเถระและพระโมคคัลลานะเถระไปแสดงพระธรรมเทศนาจนพระภิกษุหลงผิดได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบัน ...

อนันตริยกรรม คือ กรรมอันหนัก  ๕ ประการ ได้แก่ ๑.   มาตุฆาต       ฆ่ามารดา๒.   ปิตุฆาต        ฆ่าบิดา๓.   อรหันตฆาต   ฆ่าพระอรหันต์๔.  โลหิตุปบาท   ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต๕.  สังฆเภท       ...

๑.  สุปปพุทธศากยราช       เหตุเพราะ  ปิดทางโคจรบิณฑบาตของพระพุทธเจ้า ๒.  พระเทวทัต                  เหตุเพราะ  ทำสังฆเภทและทำร้ายพระพุทธเจ้าให้พระบาทห้อพระโลหิต๓.  นางจิญจมาณวิกา         เหตุเพราะ  ...

ซึ่งในการเสด็จสู่นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ในครั้งนี้ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี พระมารดาเลี้ยง ทรงมีศรัทธาถวายผ้าสาฏกที่ทออย่างประณีต แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ...

พระเทวทัตชักชวนภิกษุบวชใหม่ที่หลงผิดได้จำนวนหนึ่ง พาแยกไปทำอุโบสถ ณ ตำบลยาสีสะ พระบรมศาสดาจึงส่งพระสารีบุตรเถระและพระโมคคัลลานะเถระไปแสดงพระธรรมเทศนาจนพระภิกษุหลงผิดได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบัน ...

อนันตริยกรรม คือ กรรมอันหนัก  ๕ ประการ ได้แก่ ๑.   มาตุฆาต       ฆ่ามารดา๒.   ปิตุฆาต        ฆ่าบิดา๓.   อรหันตฆาต   ฆ่าพระอรหันต์๔.  โลหิตุปบาท   ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต๕.  สังฆเภท       ...

๑.  สุปปพุทธศากยราช       เหตุเพราะ  ปิดทางโคจรบิณฑบาตของพระพุทธเจ้า ๒.  พระเทวทัต                  เหตุเพราะ  ทำสังฆเภทและทำร้ายพระพุทธเจ้าให้พระบาทห้อพระโลหิต๓.  นางจิญจมาณวิกา         เหตุเพราะ  ...

ซึ่งในการเสด็จสู่นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ในครั้งนี้ พระนางมหาปชาบดีโคตรมี พระมารดาเลี้ยง ทรงมีศรัทธาถวายผ้าสาฏกที่ทออย่างประณีต แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ...

พระนางมหาปชาบดีโคตรมีได้เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ กราบทูลอ้อนวอนขอบรรพชาถึง ๔ ครั้ง แต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตพระนางจึงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้เสด็จสู่กรุงเวสาลี ...

เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพระพุทธบิดาและเหล่าพระประยูรญาติ ณ กรุงกบิลพัสดุ์เป็นเวลาอันสมควรแล้ว จึงเสด็จพุทธดำเนินกลับสู่พระเวฬุวันมหาวิหาร พระนครราชคฤห์ ...

เมื่อพระบรมศาสดาทรงรับอาราธนาในการที่จะเสด็จมาประทับจำพรรษา ณ เมืองสาวัตถี ท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี จึงรีบจัดการธุรกิจต่าง ๆ ในกรุงราชคฤห์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เดินทางออกจากกรุงราชคฤห์ กลับไปสู่กรุงสาวัตถี ...

ในนครราชคฤห์มีเศรษฐีผู้หนึ่งดำริว่า บัดนี้มีศาสดาเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ตนจะนับถือและฟังธรรมของศาสดาใดดี วันหนึ่งเมื่อไปอาบน้ำในคงคา พบไม้จันทน์แดงท่อนหนึ่งติดอยู่กับข่ายที่ขึงล้อมไว้ในท่าที่ลงอาบ ...

ฝ่ายพวกเดียรถีย์เมื่อทราบเรื่องเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงปาฏิหาริย์เพื่อจูงใจเหล่ามหาชนให้มานับถือพวกตน เพราะพระบรมศาสดาตรัสห้ามพระสาวกแสดงปาฏิหาริย์ ...

ครั้นถึงวันเพ็ญเดือน ๘  พระบรมศาสดาพร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตภายในนครสาวัตถี ในเช้าวันนั้น นายคัณฑะราชบุรุษผู้มีหน้าที่ดูแลพระราชอุทยานพบมะม่วงทวายผลหนึ่งกำลังสุกงอมดีและมดแดงทำรังหุ้มอยู่ ...

เมื่อแสดงยมกปาฏิหาริย์ให้เป็นที่ปรากฏแล้ว พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเสด็จจากจงกรมแก้วที่นิรมิตขึ้นเหนือยอดไม้คัณฑามพฤกษ์ ก้าวพระบาทขวาเหยียบยอดภูเขายุคันธร แล้วยกพระบาทซ้ายก้าวเหยียบยอดเขาสิเนรุ ...

เมื่อใกล้ครบกำหนดไตรมาสที่พระบรมศาสดาเสด็จไปประทับ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา ...

เมื่อทรงทำ “โลกรวิวรณปาฏิหาริย์” คือ ทรงเปิดโลกทั้งสามอันได้แก่ เทวโลก ยมโลก และมนุษย์โลก ให้มองเห็นถึงกันหมดด้วยพุทธนุภาพแล้ว ...

ในสมัยที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปประทับ ณ ดาวดึงส์พิภพเพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา ในระหว่างนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลมิได้เห็นและฟังธรรมจากผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนเช่นแต่ก่อนมา ...

ในสมัยพุทธกาล ก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จนำเหล่าภิกษุสงฆ์ไป ณ สถานที่รับนิมนต์หรือเสด็จออกโปรดสัตว์ในสถานที่แห่งใดก็ตาม เมื่อพระพุทธอุปัฏฐากอันมีพระอานนท์เป็นต้น ...

การประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติถึง ๓ เหตุการณ์ดังนี้ การประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที สมัยหนึ่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาถึงเขาสัจพันธ์บรรพต ...

สมัยหนึ่งพระนครสาวัตถี แคว้นโกศล เกิดความแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลในเรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหาย ทั้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค มหาชนทั้งหลายต่างพร้อมใจกันมาเฝ้าพระบรมศาสดา ...

ในครั้งนั้นพระบรมศาดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร ใกล้พระนครราชคฤห์ แคว้นมคธ เมื่อทราบข่าวว่า พระโคธิกเถระ ถึงแก่พระปรินิพพาน หลังจากได้บำเพ็ญพระสมณธรรมอยู่ที่กาลสิลา ...

เมื่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จมาประทับอยู่ ณ ควงไม้สะเดาที่ นเฬรุยักษ์ สิงสถิต อันตั้งอยู่ใกล้เมืองเวรัญชาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป พราหมณ์ผู้ครองเมืองเวรัญชาได้ทราบกิตติศัพท์ว่า ...

ในพรรษานั้นพระสารีบุตรได้ทูลถามถึงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนดำรงอยู่ได้นาน พระองค์ไหนดำรงอยู่ได้ไม่นาน ...

ณ หมู่บ้านกลันทคาม อันตั้งอยู่ใกล้นครเวสาลี มีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่า สุทิน กลันทบุตร เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาทูลขอบวช ...

ในครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จมาประทับ ณ พระนครสาวัตถี แคว้นโกศล มีมาณพผู้หนึ่งนามว่า “วักกลิ” เกิดในตระกูลพราหมณ์ที่มั่งคั่ง เมื่อเจริญวัยวักกลิมาณพได้ศึกษาศิลปวิทยาแล้ว ...
ดูเพิ่มเติม