พระพุทธเจ้า

ขณะที่พระพุทธเจ้าได้พักอยู่ ณ พระ เชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี แคว้นโกศล ได้มีพระภิกษุจากเมืองปาฐารัฐ หรือ ปาไถยรัฐ จำนวน ๓๐ รูป ซึ่งถือธุดงควัตรอย่างยิ่งยวด มีความประสงค์จะเข้าเฝ้า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...

จากความจำเป็นของพระอนุรุทธะในการเสาะแสวงหาผ้าบังสุกุลเพื่อนำมาเย็บทำจีวรใหม่นี้เอง ซึ่งเป็นพุทธานุญาตให้พระภิกษุทำผ้ากฐิน หรือจีวร ในเวลานั้น นางชาลินีเทพธิดาในดาวดึงส์พิภพ ซึ่งย้อนหลังไป ๓ ...

นางวิสาขา เป็นบุตรี ของ ธนัญชัยเศรษฐี แห่งเมืองภัททิยนคร แคว้นอังคะ (อยู่ในอารักขาของแคว้นมคธ) มารดาของนางวิสาขามีนามว่า สุมนาเทวี แต่เดิมท่านเมณฑกเศรษฐีผู้เป็นปู่ของนางวิสาขาเป็นหนึ่งในจำนวนเศรษฐีใหญ่  ๕ ...

ขณะที่พระพุทธเจ้าได้พักอยู่ ณ พระ เชตวันมหาวิหาร กรุงสาวัตถี แคว้นโกศล ได้มีพระภิกษุจากเมืองปาฐารัฐ หรือ ปาไถยรัฐ จำนวน ๓๐ รูป ซึ่งถือธุดงควัตรอย่างยิ่งยวด มีความประสงค์จะเข้าเฝ้า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...

จากความจำเป็นของพระอนุรุทธะในการเสาะแสวงหาผ้าบังสุกุลเพื่อนำมาเย็บทำจีวรใหม่นี้เอง ซึ่งเป็นพุทธานุญาตให้พระภิกษุทำผ้ากฐิน หรือจีวร ในเวลานั้น นางชาลินีเทพธิดาในดาวดึงส์พิภพ ซึ่งย้อนหลังไป ๓ ...

นางวิสาขา เป็นบุตรี ของ ธนัญชัยเศรษฐี แห่งเมืองภัททิยนคร แคว้นอังคะ (อยู่ในอารักขาของแคว้นมคธ) มารดาของนางวิสาขามีนามว่า สุมนาเทวี แต่เดิมท่านเมณฑกเศรษฐีผู้เป็นปู่ของนางวิสาขาเป็นหนึ่งในจำนวนเศรษฐีใหญ่  ๕ ...

วันหนึ่งนางวิสาขาแต่งตัวด้วยเครื่องมหาลดาปสาธน์ไปในงานมหรสพที่ได้รับเชิญพร้อมหญิงรับใช้ชื่อ สุปปิยา และเลยไปฟังธรรมที่พระเชตวันมหาวิหาร โดยถอดเครื่องมหาลดาปสาธน์ฝากไว้กับนางสุปปิยา ...

เมื่อพระเทวทัตวางแผนการประทุษร้ายต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ประสบผลสำเร็จทั้ง  ๒ ครั้ง ในครั้งที่ ๓ พระเทวทัตได้ติดสินบนแก่ควาญช้างเพื่อให้มอมเหล้าพญาช้างนาฬาคิรีด้วยสุราถึง ๑๖ กระออม ...

ในกาลนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับ ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร ใกล้กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งในขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ผู้ครองแคว้น ...

ในกาลนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับ ณ โฆสิตาราม เมืองโกสัมพี แคว้นวังสะ ในครั้งนั้นเหล่าภิกษุทั้งหลายที่เป็นผู้ว่ายากสอนยาก มักทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอ ไม่ยอมอยู่ในโอวาท ...

ในกาลนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ในพระนครสาวัตถี แคว้นโกศล อันมีพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นกษัตริย์ผู้ปกครอง ในครั้งนั้นยังมี อสุรินทราหูผู้เป็นอุปราช ...

ในกาลนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ในพระนครสาวัตถี แคว้นโกศล อันมีพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นกษัตริย์ผู้ปกครอง ในครั้งนั้นยังมีกษัตริย์ผู้ครองอาฬวนคร ทรงพระนามว่าพระเจ้าอาฬวี ...

ในกาลนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับที่ป่าสุภวัน ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบปริวิตกของท้าวพกาพรหม ผู้ที่กำลังหลงในห้วงแห่งสัสสตทิฏฐิ คือ ...

ในการนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ในพระนครสาวัตถี แคว้นโกศล อันมีพระเจ้าปเสนทิโกศลเป็นกษัตริย์ผู้ปกครอง ในครั้งนั้นยังมีพราหมณ์ปุโรหิตผู้หนึ่งนามว่า ภควพราหมณ์ ...

พระบรมโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ผู้บำเพ็ญบารมีโดยตั้งพระทัยว่าจะจุติไปบังเกิดในมนุษย์โลก เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงธรรมสั่งสอนเหล่าเวไนยสัตว์ ...

สวรรค์ชั้นดุสิต มีความกว้างใหญ่ไพศาล มี ท้าวสันดุสิต ซึ่งบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วนั้น เป็นผู้ปกครอง ภพที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดุสิตอยู่สูงขึ้นไปจากยอดเขาสิเนรุ อยู่ในอากาศเหนือสวรรค์ชั้นยามา ๔๒,๐๐๐ โยชน์ ...

เมื่อพระองค์ได้รับการกราบทูลอัญเชิญจากท้าวมหาพรหมและเหล่าเทวราชในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น พระองค์ทรงพิจารนา “ปัญจมหาวิโลกนะ” ได้แก่การ “พิจารณาถึงสิ่งสำคัญ  ๕  ประการ” หรือ กาลสมัยอันสมควรทั้ง ๕ ประการ ...

ครั้นพระโพธิสัตว์ทรงเห็นสถานะทั้ง ๕ มีครบบริบูรณ์แล้ว จึงทรงรับอาราธนาจากเหล่าเทวราช เหตุที่จะรู้ว่าพระโพธิสัตว์เทพใกล้จะจุตินั้น เพราะได้เกิด บุพนิมิต ๕ ประการ แก่พระองค์ ...

ซึ่งในคืนวันเพ็ญเดือน ๘ พระนางสิริมหามายาผู้จะได้เป็นพระพุทธมารดา ทรงอธิษฐานสมาทานอุโบสถศีล ในยามใกล้รุ่งได้ทรงสุบินนิมมิตว่า ...

ในหนังสือพระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส กล่าวถึงลางบอกเหตุอัศจรรย์ หรือ บุพนิมิต ๓๒ ประการ เมื่อพระมหาโพธิสัตว์เสด็จปฏิสนธิในครรภ์พระพุทธมารดา  ทรงประสูติ ทรงตรัสรู้ และปรินิพพาน ...

เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระสวามี ให้แปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ ซึ่งเป็นพระนครที่เกิดของพระนาง ...

ในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูตินั้นมีผู้ที่เป็นสหชาติ คือ เกิดใน วัน เดือน ปีเดียวกัน กับเจ้าชายสิทธัตถะ มีดังนี้ ๑.  พระนางพิมพา ต่อมาได้เป็นอัครมเหสีของเจ้าชายสิทธัตถะและให้กำเนิดพระราหุลกุมาร๒.  พระกุมารอานนท์ ...

๑.  ทิพยรัตนจักรแก้ว งามบริสุทธิ์ มีมหิทธิฤทธิ์ให้สำเร็จสมความประสงค์ทุกประการ๒.  พญาคชสารหัสดินรัตนสาร คือ ช้างแก้วประเสริฐ๓.  พญาอัสดรรัตนมัย คือ ม้าแก้วสินธพชาติตัวประเสริฐ๔.  ดวงจินดารัตนมณี คือ ...

ในครั้งนั้นมีดาบสผู้หนึ่งนามว่า กาฬเทวิล แต่มหาชนโดยทั่วไปเรียกว่า อสิตะ หรือ อสิตดาบส ผู้ซึ่งบำเพ็ญจนสำเร็จฌานสมาบัติ ๘ มีฤทธิ์มากอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ วันหนึ่งได้เหาะไปยังดาวดึงส์เทวโลก ...

ครั้นครบกำหนด ๕ วันแห่งการประสูติ พระเจ้าสุทโธทนะจึงสั่งให้ประชุมเหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิต และเชิญพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญไตรเพท ๑๐๘ ...

เมื่อทำนายลักษณะพระราชกุมารแล้ว พราหมณ์ทั้ง ๘ และเหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิตจึงพร้อมใจกันถวายพระนามพระราชกุมารว่า  “สิทธัตถะ” อันหมายถึง ผู้มีความต้องการสำเร็จ หรือ ผู้สำเร็จประโยชน์ที่ประสงค์ ...
ดูเพิ่มเติม