พระพุทธเจ้า

ในสมัยพุทธกาล คือสมัยที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนม์ชีพอยู่นั้น ชมพูทวีปยังมิได้แบ่งเป็นประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้น หากแบ่งเป็น นครรัฐ หรือ แคว้น ต่าง ๆ เท่าที่พบหลักฐานปรากฏ มี  ๒๑ แคว้น ...

๑. แคว้นมหารัฐมคธ หรือ แคว้นมคธ เมืองหลวงชื่อ ราชคฤห์ กษัตริย์ผู้ปกครองคือ พระเจ้าพิมพิสาร ทรงปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ต่อมาเมื่อพระราชโอรสคือ พระเจ้าอชาตศัตรู กระทำปิตุฆาต ฆ่าพระราชบิดา ...

ระบบวรรณะเกิดจากพวก อริยะ หรือ อารยัน ซึ่งเข้ามารุกรานชนพื้นเมืองในอินเดียครั้งทำสงครามกับเจ้าของถิ่นเดิมซึ่งเรียกว่าพวก มิลักขะ (หรือ ทัสสยุ หรือทราวิฑ) จนได้รับชัยชนะ พวกมิลักขะต้องถอยร่นลงไปทางใต้ ...

จนถึงสมัยเจ้าชายสุทโธทนะ หรือพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ กับ เจ้าหญิงสิริมหามายา หรือ พระนางสิริมหามายาแห่งกรุงเทวทหะได้อภิเษกสมรสแล้วทรงปกครองกรุงกบิลพัสดุ์แห่งแคว้นสักกะ ...

ตระกูลศากยวงศ์ แห่ง กรุงกบิลพัสดุ์ กับ ตระกูลโกลิยวงศ์ แห่ง กรุงเทวทหะ เป็นเครือญาติเกี่ยวดองกันโดยสายเลือดด้วยสืบสายมาจากต้นตระกูลเดียวกัน คือ จากพระเจ้าโอกากราช มาตามลำดับ ...

เจ้าศากยะทั้งหลายมีเชื้อชาติเป็นชาวอริยะหรืออารยัน ซึ่งเหล่าศากยวงศ์ล้วนมีลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญประการหนึ่งคือถือตัวจัดด้วยถือว่าชาติตระกูลของตนอยู่ในวรรณะกษัตริย์ อันเป็นวรรณะสูงสุด ...

จนถึงสมัยเจ้าชายสุทโธทนะ หรือพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ กับ เจ้าหญิงสิริมหามายา หรือ พระนางสิริมหามายาแห่งกรุงเทวทหะได้อภิเษกสมรสแล้วทรงปกครองกรุงกบิลพัสดุ์แห่งแคว้นสักกะ ...

ระบบวรรณะเกิดจากพวก อริยะ หรือ อารยัน ซึ่งเข้ามารุกรานชนพื้นเมืองในอินเดียครั้งทำสงครามกับเจ้าของถิ่นเดิมซึ่งเรียกว่าพวก มิลักขะ (หรือ ทัสสยุ หรือทราวิฑ) จนได้รับชัยชนะ พวกมิลักขะต้องถอยร่นลงไปทางใต้ ...

๑. แคว้นมหารัฐมคธ หรือ แคว้นมคธ เมืองหลวงชื่อ ราชคฤห์ กษัตริย์ผู้ปกครองคือ พระเจ้าพิมพิสาร ทรงปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ต่อมาเมื่อพระราชโอรสคือ พระเจ้าอชาตศัตรู กระทำปิตุฆาต ฆ่าพระราชบิดา ...

ในสมัยพุทธกาล คือสมัยที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนม์ชีพอยู่นั้น ชมพูทวีปยังมิได้แบ่งเป็นประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้น หากแบ่งเป็น นครรัฐ หรือ แคว้น ต่าง ๆ เท่าที่พบหลักฐานปรากฏ มี  ๒๑ แคว้น ...

ยังมีพระมหาเถรเจ้าพระองค์หนึ่งผู้เป็นพระอรหัตสาวกวิเศษ ผู้ทรงพระปฏิสัมภิทาและพระอภิญญา ทรงไว้ซึ่งพระอรหัตฤทธิ์สูงสุด ได้มีโอกาสขึ้นไปยังดุสิตสวรรค์ ...

พระนิยตโพธิสัตว์ทั้งหลาย คือ พระโพธิสัตว์ที่ได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอดีตว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อ ๆ ไปในอนาคตกาลเบื้องหน้านั้น ...

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เมื่อเสด็จมาอุบัติตรัสในโลกธาตุนี้แล้ว ย่อมทรงมีพระเกียรติศัพท์อันงามขจรขจายไป ทรงพระพุทธคุณนานาประการนับไม่ถ้วน ซึ่งพระพุทธคุณ  ๙ ประการใหญ่ มีดังนี้ ...

พระพุทธเจ้านั้น พระองค์เป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นอันมาก ยากที่จักพรรณนาให้สิ้นสุดได้โดยง่าย แต่เมื่อประมวลกล่าวเฉพาะพระคุณที่เป็นใหญ่เป็นประธานแห่งพระคุณทั้งปวง พระคุณอันยิ่งใหญ่นั้นมี  ๓  ประการ ...

ตลอด ๔๕ พรรษาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจาริกประกาศศาสนา ทรงกระทำการสงเคราะห์แก่มหาชนทั้ง ๓ โลก คือ เทวโลก มนุษย์โลก และยมโลม ที่เรียกว่า พุทธจริยา ๓ ประการ อย่างสมบูรณ์ ...

การเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้น  จะมีปรากฏขึ้นได้ในโลกแต่ละครั้งแต่ละหน ย่อมเป็นไปโดยยาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานจึงจะมีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสพระองค์หนึ่ง ...

วัฏสงสารซึ่งมีภัยใหญ่ อุปมาเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรใหญ่อันน่าสะพรึงกลัวนั้น อันสัตว์ บุคคล ๗ จำพวก ต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิด เดินทางไปในที่ต่าง ๆ อย่างเหน็ดเหนื่อย โดยไม่มีเวลาพักผ่อนเลย  บุคคล ๗ จำพวกนั้น ...

ในสมัยเริ่มแรกนั้น พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใช้วิธีบวชให้กับพระสงฆ์สาวก ในแบบที่เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นใช้แบบ ติสรณคมนูปสัมปทา และเมื่อมีผู้มาบวชมากขึ้นจึงใช้แบบ ...

๑. พระโสดาบัน ละสังโยชน์ในข้อ ๑ - ๓ ได้ ยังต้องกลับมาเกิดอีก แต่ไม่เกิน ๗ ชาติแล้วจะบรรลุนิพพาน คือ ได้เป็นพระอรหันต์ ๒. พระสกิทาคามี ละสังโยชน์ในข้อ ๑ - ๓ ได้ และจิตคลายจากราคะ โทสะ โมหะ ได้มากขึ้น ...

อริยบุคคล คือ บุคคลผู้ประเสริฐ เป็นผู้ละสังโยชน์ หรือกิเลสที่ผูกมัดสัตว์ไว้ในภพหรือผูกพันสัตว์ทั้งหลายไว้กับทุกข์ได้ ใครละได้น้อยก็เป็นอริยบุคคลชั้นต้น เมื่อละได้มากเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงขึ้น ...

๑. พระสัมมาสัมพุทธ คือ พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วและได้เทศนาธรรมสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ๒. พระธรรม คือ คำสอน หรือ พระไตรปิฎก ประกอบด้วย พระวินัยปิฎก หรือ ธรรมหมวดระเบียบวินัยของศาสนิก สิกขาบทต่าง ๆ ...

นิกายอาจาริยวาท ได้กล่าวถึงอานุภาพของพระพุทธเจ้าแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศแต่ละสูตร เช่นบางแห่งแสดงว่า พระทีปังกรพระพุทธเจ้า มีพระชนม์อยู่ถึงหมื่นแสนปี บางแห่งว่าสามพันปี ...

จำนวนพระพุทธเจ้า ในอดีต และอนาคตนั้น ทั้งเถรวาท และอาจาริยวาท มีลักษณะเหมือนกันคือมีเป็นโกฏิ ๆ หรือมีจำนวนเหมือนเมล็ดทรายที่ฝั่งแม่น้ำคงคาในประเทศอินเดีย คือนับไม่ไหว ...

ในพระพุทธศาสนา พุทธะ ตามภาษาบาลี พุทฺธ แปลว่า "ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน" หมายถึงบุคคลผู้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ ...

เมื่อกล่าวถึงพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ และพระโพธิสัตว์ ก็ควรกล่าวถึงเรื่องกาลเวลา กัปหรือกัลป์ เพราะพระโพธิสัตว์ ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาถึง ๒๐ อสงไขย์ หนึ่งแสนมหากัป จำเดิมแต่ดำริเป็นพระพุทธเจ้า จนถึง ๔ อสงไขย ...
ดูเพิ่มเติม