ความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์

สงฆ์เจ้าที่แห่งภัต หรืออาหาร

ภัต หรือ ภัตร หมายถึงข้าว อาหารของกิน

ภัตตาหาร แปลว่า อาหารคือภัต หมายถึงอาหารสำหรับพระสงฆ์ฉัน เช่นพูดว่าพระสงฆ์ ฉันภัตตาหาร ก็หมายความว่าพระสงฆ์ฉันอาหารนั่นเอง

จังหัน หมายถึง ข้าว, อาหาร, ของขบเคี้ยว เป็นคำโบราณที่ใช้กับพระสงฆ์

จังหัน ปกติใช้เป็นคำเรียกรวมอาหารทั้งคาวหวาน ผลไม้ และของขบฉันทุกชนิดที่จัดไว้สำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เช่นใช้ว่า พระท่านกำลังฉันจังหันอยู่

ฉันจังหัน ก็คือรับประทานอาหารนั่นเอง

จังหัน ในปัจจุบันไม่นิยมใช้ แต่ใช้คำว่า ภัตตาหาร” แทน ความจริงคำว่า จังหัน เป็นคำที่แปลความหมายมาจากคำว่า ภัต หรือ ภัตตาหาร นั่นเอง

ภัต
หรือ ภัตตาหาร ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์รับและฉันได้ มีหลายประเภทเช่น

  • สังฆภัต อาหารที่เขาถวายสงฆ์
  • นิมันตนภัต อาหารที่เขาถวายในที่นิมนต์
  • สลากภัต อาหารที่เขาถวายตามสลาก
  • อาคันตุกภัต อาหารที่เขาจัดถวายพระอาคันตุกะ
  • นิตยภัต อาหารที่เขาถวายเป็นประจำ

ตามพระวินัยสงฆ์ พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้สงฆ์แบ่งปันอาหารที่ได้มาแก่กันให้ทั่วถึง

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น