ความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์

สังฆเภทครั้งที่ ๓ ภายหลังพุทธปรินิพพาน

ภายหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว พระสงฆ์วัดอโศการาม เมืองปาฏลีบุตรของพระเจ้าอโศกมหาราช เกิดความแตกแยกกันขึ้น ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมทำอุโบสถร่วมกัน จนทำให้พระเจ้าอโศกมหาราชทรงกำจัดภิกษุที่มีความเห็นไม่ลงรอยกันกับพระโมคคัลลีบุตร และ พระคันถรจนาจารย์ คือ ทรงกำจัดพวกเดียรถีย์ที่ได้ปลอมตัวมาบวชเป็นพระภิกษุเข้ามาปะปนอยู่ในหมู่ของพระสงฆ์เพื่อหวังลาภสักการะ และได้แสดงลัทธิของพวกตนว่าเป็นพระพุทธศาสนา

ซึ่งพวกเดียรถีย์เหล่านี้เมื่อปลอมมาบวชเป็นพระสงฆ์แล้วก็ก่อเหตุต่าง ๆ นานา จนก่อให้เกิดความแตกแยกกันจนเป็นสังฆเภทขึ้น

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น