วัด

การขนานนามชื่อวัด

วัดพระสี่อิริยาบถ จังหวัดกำแพงเพชร - ภาพจาก Wikipedia

วัดต่าง ๆ ที่ปรากฏนามเพื่อเรียกขานกันนั้น มีที่มาแห่งการตั้งชื่อกันดังนี้

  1. ขนานนามตามสิ่งสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา, วัดพระบรมธาตุฯ นครศรีธรรมราช
  2. ขนานนามตามฐานานุศักดิ์ของผู้สร้าง ผู้สร้างอุทิศให้ เช่น วัดราชบูรณะ อยุธยา, วัดวรเชษฐาราม อยุธยา
  3. ขนานนามตามเหตุการณ์ที่เป็นศุภนิมิตร เช่น วัดอรุณราชวราราม ธนบุรี
  4. ขนานนามตามชื่อวัดสำคัญแต่โบราณ เช่น วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ, วัดมเหยงคณ์ อยุธยา
  5. ขนานนามตามลักษณะสิ่งสำคัญภายในวัด เช่น วัดพระสี่อิริยาบถ กำแพงเพชร, วัดระฆังโฆษิตาราม ธนบุรี
  6. ขนานนามตามนามตำบลที่ตั้งหรือสภาพพื้นที่ตั้ง เช่น วัดบางขนุน นนทบุรี
  7. ขนานนามตามชื่อผู้สร้าง เช่น วัดพิชัยญาติการาม ธนบุรี, วัดประยุรวงศาราม ธนบุรี
  8. ขนานนามจากสาเหตุอื่นๆ ซึ่งมีผู้ตั้งขึ้นหรือเรียกขาน เช่น วัดไก่เตี้ย ธนบุรี
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น