เสียงอ่านธรรม

เสียงอ่านธรรม

วิธีสร้างบุญบารมี เสียงอ่านโดย โจโฉ

เสียงอ่านหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้เสียงอ่านโดย โจโฉ เสียงธรรม บุญ ความหมายของ บุญ คือ เครื่องชำระสันดาน, ความดี, กุศล, ความสุข, ควา...

เสียงอ่าน ๓๐ พรรษา ในร่มเงาพระพุทธศาสนา ของพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร
เสียงอ่านธรรม

เสียงอ่าน ๓๐ พรรษา ในร่มเงาพระพุทธศาสนา ของพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

เสียงอ่าน ๓๐ พรรษา ในร่มเงาพระพุทธศาสนา ของพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร ๕ มกราคม ๒๕๔๙ ให้เสียงอ่านโดย คุณโจโฉ www.jozho.net...

เสียงอ่านธรรม

เสียงอ่าน ธรรมะวันแม่แห่งชาติ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

เสียงอ่านหนังสือธรรมะวันแม่แห่งชาติ และธรรมมหาชาติพระสุวรรณสามชาดก โดยพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ อ่านโดยคุณอภิญญา มาลีนนท์...

เสียงอ่านธรรม

พุทธสังเวชนียสถาน ๔ โดย พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ

พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ธรรมยาตราสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้า โดย ดร.พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ เสียงอ่านภาษาอังกฤษโดย แพง-พลอย-พัต-เพชร จัดทำและเผยแผ่เป็นธรรมทานเนื่องในโอกาส "ถวายผ้ากฐินธรรมยาตราสามั...